Rapport från ordinarie fiskestämma 2014 i Rämshyttans fvof

Plats: Idkerbergets Folketshus
Datum: 2014-02-27
Tid: 1900

Ola Brossberg, ordförande Borlänge kultur- och fritidsnämnd, valdes till ordförande för stämman. Stämman valde Sören Johansson och Stefan Persson att justera stämmoprotokollet samt vara rösträknare.

Efter att stämman konstaterat att kallelse skett i behörig ordning fastställdes dagordningen.

Verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning föredrogs och leds till handlingarna. årets överskott fördes över till ny räkning.

Revisorernas berättelse föredrogs av Jan Zackrisson. Revisorerna föreslog att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen vilket även beslutades av stämman.

Bengt Benjaminsson föredrog styrelsens verksamhetsplan för 2014 och Eva Dahlqvist föredrog styrelsens förslag till budget för 2014. Stämman godkände dessa handlingar.

Valberedningen föreslog oförändrade arvoden och ersättningar till föreningens funktionärer, d.v.s. 1000 kr till ordförande och sekreterare, 2000 kr till kassör samt samtliga funktionärer erhåller fiskekort och innehar villkor likställt fiskerättsinnehavare. Beslutades att dessa (oförändrade) arvoden och andra ersättningar ska gälla för 2014.

Mats Janols föredrog valberedningens förslag till styrelseledamöter och förslaget godkändes enligt nedan:

Till ordförande välja Bengt Benjaminsson (1 år) (omval)
Till sekreterare välja Thomas Eriksson (2 år) (omval)
Till kassör välja Eva Dahlqvist (2 år) (omval)
Till vice ordförande välja Stefan Olofsson, Bergvik
Till ledamot välja Björn Trogens (2 år)
Till ledamot välja Ronnie Hermansson (1 år)
Till ledamot välja Bengt Holmstedt (1 år)
Till ledamot välja Åke Tägtström (1 år)
Till suppleant i styrelsen välja Jan Sundqvist (2 år)
Till suppleant i styrelsen välja Sören Johansson (1 år)
Till suppleant i styrelsen välja Sten Bohlin (omval)

Stämman beslöt sedan att till revisorer välja:

Henry Norström (Ordinarie och sammankallande, omval)
Jan Zachrisson (Ordinarie, omval)
Stefan Persson (Suppleant, omval)

samt till valberedning välja;

Mats Janols (sammankallande, omval)
Risto Lakholm (omval)
Hans Fredriksson (omval)

Föreningens ordförande Bengt Benjaminsson informerade att inga motioner inkommit till föreningen.