Stadgar

Stadgar i PDF-format.

 

Omfattning

§ 1

Förreningen förvaltar det fiske som ingår i Rämshyttans fiskevårdsområde i Borlänge, Ludvika och Säters kommuner, Kopparbergs län.

Fiskevårdsområdet omfattar allt fiske.

Ändamål

§ 2

Föreningen syfte är att samordna fiskets bedrivande och fiskevården, att främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen samt att möjliggöra upplåtelsen av fiske till allmänheten genom försäljning av fiskekort.

Medlemskap

§ 3

Medlem i föreningen är den som äger fastighet med fiskerätt inom fiskevårdsområdet.

Har en fastighets fiske upplåtits i sin helhet för längre tid än ett år, skall brukaren i stället för upplåtaren vara medlem i föreningen under upplåtelsetiden, om inte annat har avtalats mellan upplåtaren och brukaren. I frågor där det slutliga avgörandet tillkommer länsstyrelsen får dock brukaren endast med ägarens medgivande föra talan för fisket.

Har fisket upplåtits med servitut, skall såvitt avser det upplåtna fisket, vad som i dessa stadgar sägs om ägare till fiske i stället gälla ägaren till den fastighet, till vars förmån servitutet gäller.

Om fastighet med fiskerätt ägs med samäganderätt eller ingår i dödsbo erhåller delägarna ett gemensamt medlemskap i föreningen och en gemensam röst.

Medlems andel i området beräknas enligt de grunder för andelsberäkning vilka finns angivna i den till förrättningsakten hörande fiskerättsförteckningen.

Om fastighet upptagen i fiskerättsförteckningen byter ägare, arrenderas ut etc, åligger det nya ägaren eller nyttjanderättsinnehavaren att själv styrka sin rätt för att kunna ta del i föreningens förvaltning och lösa/- utkvittera fiskerättsbevis. Detsamma åligger den som hävdar fiskerätt vilken ej finns redovisad i ajourförd fiskerättsförteckning.

Fiskets utnyttjande
Fiskerättsinneh. Fiske

§ 4

Medlem som ämnar bedriva fiske skall lösa alternativt erhålla fiskerättsbevis. Sådant bevis berättigar till fiske inom hela fiskevårdsområdet på det sätt fiskestämman beslutar. Fiskerättsägare har rätt att lösa alternativt erhålla ett bevis per påbörjad procents andel i fiskevårdsområdet. Fiskerättsbeviset är personligt och gäller ett kalenderår.

Om fastighet med fiskerätt ägs med samäganderätt eller ingår i dödsbo, utfärdas ett gemensamt fiskerättsbevis för fastigheten på samma villkor som ovan.

Ägarna av fastigheten äger själva utse den som skall representera denna och erhålla rätt till fiskerättsbevis.

Fiskerättsbevis får överlåtas på namngiven valfri person. Överlåtelsen skall avse helt kalenderår och hela det fiske som fiskerättsbeviset berättigar till.

Medlem får fiska inom hela fiskevårdsområdet på det sätt som stämman beslutar.

Stämman må besluta om särskilda regler för kräftfiske.

Allmänhetens fiske

Föreningen skall upplåta fiske till allmänheten genom försäljning av fiskekort.

Fiskekort får ej avse längre tid än ett år och omfattar det fiske som stämman beslutar.

Till den som är kyrkobokförd på fastighet inom fiskevårdsområdet får säljas ortskort, som berättigar till i princip samma fiske som fiskerättsbevis. Fiskestämman får dock besluta om ytterligare inskränkningar.

Familjekort, som berättigar till i princip samma fiske som fiskerättsbevis, får säljas till familjemedlem eller person gift med medlem i fiskerättsägares familj liksom till alla delägare i samäganderätter och dödsbon som är fiskerättsägare. Fiskestämman får dock besluta om inskränkningar.

Fiskestämman beslutar årligen om de närmare villkoren för fiskeupplåtelserna.

Ordningsföreskrifter

Fiskerättsbevis och fiskekort skall medföras vid fiske och skall för att vara gällande vara försedda med innehavarens namn i beständig skrift. Sedan de försetts med denna påteckning får de ej överlåtas. Utestående fiskeredskap skall vara försett med ägarens namn och adress om ej fiskestämman annorlunda beslutar.

Röstningsberäkning vid fiskestämma

§ 5

Beslut på fiskestämma fattas med acklamation om inte omröstning begärs. Rösträtten skall utövas personligen eller genom behörigt ombud.

Vid omröstning ska varje medlem i första hand äga en röst. Om någon medlem begär det skall omröstningen ske efter andelstal i fråga om beslut som avser omfattningen av medlemmarnas fiske eller som rör föreningens ekonomiska verksamhet.

Den mening skall gälla som erhåller det högsta röstetalet.

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst dock ej vid val då lottning skall avgöra.

Ingen får rösta för mer än en femtedel av de på stämman företrädda röstetalet ej heller genom fullmakt utöva rösträtt för mer än en frånvarande medlem.

Tillskott – behållning

§ 6

Uttaxering av bidrag från medlemmarna utöver eventuell ersättning för fiskerättsbevis och eventuell administrationsersättning vid utdelning får ej ske.

§ 7

Av den behållning som återstår sedan avdrag skett för kostnader uppkomna i samband med föreningens verksamhet och förvaltning t ex tillsyn och administration skall 60 % avsättas för fiskefrämjande åtgärder.

Om fiskestämman så beslutar kan hela eller del av återstående behållning avsättas för fiskefrämjande åtgärder.

Överskottsmedel fördelas enligt resp medlems andel i området. Fiskestämman äger rätt att besluta om avdrag för administrationskostnader dock högst 25 :-. Beloppet får höjas i relation till konsumentprisindex.

Fiskestämma

§ 8

Tid 

Ordinarie fiskestämma ska hållas en gång årligen dock senast 15 maj.

Extra fiskestämma hålles då styrelsen finner det erfoderligt, revisorerna så påkallar, eller då minst 20 delägare till styrelsen inger skriftlig framställning därom med angivande av de ärenden som ska behandlas. Vid extra fiskestämma får beslut endast fattas i frågor vilka angivits i kallelsen.

 Kallelse

§9

Kallelse till fiskestämma sker genom annonsering i ortspress. Kallelse till fiskestämma ska ske minst 14 dagarför sammanträdesdagen. Medlem som hos styrelsen begärt att få skriftlig kallelse skall få sådan.

Före ordinarie stämma skall den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för medlemmarna under 14 dagar.

Motioner till ordinarie fiskestämma ska vara styrelsens ordförande tillhanda senast 20 februari. Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

Dagordning 

§ 10

Vid ordinarie stämma skall förekomma:

1.      Stämmans öppnande av styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett

2.      Val av ordförande och sekreterare för stämman

3.      Val av två justeringsmän, tilllika rösträknare

4.      Anteckning av närvarande delägare jämte ombud för delägare samt beslut om röstlängd. Beslut om röstlängd får anstå till ärenden uppkommer vilka fordras särskild röstlängd.

5.      Fråga om kallelse till stämman har skett i behörig ordning

6.      Fastställande av dagordning

7.      Styrelsens berättelse över det gångna årets verksamhet

8.      Revisorernas berättelse

9.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10.  Fråga om användande av uppkommen vinst

11.  Fråga om arvoden och andra ersättningar till ombud, styrelse och revisorer

12.  Val av ordförande jämte övriga styrelseledamöter samt suppleanter

13.  Val av revisorer samt revisorssuppleanter

14.  Val av valberedning

15.  Behandling av inkomna motioner

16.  Fastställande av plan för fiskevårdande åtgärder och övrig verksamhet samt beslut om fiskets bedrivande under det kommande verksamhetsåret

17.  Fastställande av avgifter för fiskekort och eventuell avgift för fiskerättsbevis samt tillkännagivande av var och när fiskerättsbevis kan utkvitteras

18.  Övriga ärenden

19.  Meddelande av plats där protokoll från fiskestämman hålles tillgängligt för medlemmarnas granskning.

Vid extra fiskestämma ska ovanstående 1-5 förekomma samt den eller de frågor vilka föranlett den extra fiskestämman.

Stämmoprotokoll 

§ 11

Vid fiskestämma ska föras protokoll. Protokollet ska justeras och hållas tillgängligt för medlemmarna senast två veckor efter stämman och på plats som meddelats på stämman.

Tillkännagivande av beslut

§ 12

Fiskestämmans beslut angående fiskets bedrivande samt andra meddelanden till delägarna skall snarast dock senast tre veckor efter beslutet finnas tillgängligt hos styrelsens ledamöter och fiskekortsförsäljarna. Om årsmötet så beslutar eller styrelsen finner så erforderligt delges dessa beslut delägarna genom annons i ortstidning eller personligt meddelande.

Styrelse

§ 13

Fiskevårdsområdesföreningens förvaltning handhas av en styrelse med sitt säte i Rämshyttan.

Styrelsen skall bestå av sju (7) ledamöter, varav en ordförande. För de ordinarie ledamöterna skall finnas personliga suppleanter. Vid styrelseval bör eftersträvas att åstadkomma en i möjligaste mån jämn representation för de olika delarna av området.

Val

§ 14

Styrelsen väljs vid ordinarie fiskestämma. Fiskestämman väljer en styrelseledamot till ordförande i föreningen.

Styrelseledamöterna väljs för en tid av två år. Mandattiden för ordförande är ett år. Första gången val äger rum skall dock tre ordinarie och två suppleanter väljas för endast ett år.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Kassör får dock utses även utom styrelsen, han har då närvaro- och förslagsrätt men ej rösträtt.

Kallelse

§ 15

Fiskevårdsområdesföreningens styrelse sammanträder på kallelse av ordförande som dessutom är skyldig att sammankalla styrelsen då minst tre styrelseledamöter så begär. Till sammanträdet kallas samtliga ordinarie ledamöter samt suppleanter minst 5 dagar före sammanträdet. Det åligger ordinarie ledamot att vid förhinder omgående underrätta ordföranden, som omedelbart kallar dennes personliga suppleant.

Suppleant som ej tjänstgör har rätt att närvara och yttra sig vid sammanträdet men har ej rösträtt.

Protokoll

§ 16

Vid styrelsesammanträdet skall föras protokoll. Det skall uppta datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av respektive ärende, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokoll skall justeras av ordföranden eller den som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

Styrelseledamot som deltagit i avgörandet av ett ärende får reservera sig mot beslut i ärendet. Sådan reservation skall anmälas i samband med beslutet.

Firma

§ 17

Fiskevårdsområdesföreningens firma tecknas av den eller de styrelsen därtill förordnar.

Beslutsförhet

§ 18

Styrelsen är beslutsför då kallelse skett i behörig ordning och minst fyra ledamöter är närvarande. Även om kallelse inte skett på detta sätt skall sammanträdet anses som behörigt utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig.

Som styrelsens beslut räknas den mening som flertalet företräder. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning. I andra frågor gäller den mening ordföranden företräder.

Icke tjänstgörande suppleant samt kassör utsedd utom styrelsen har yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt.

§ 19

Det åligger styrelsen bland annat:

Att utfärda kallelse till fiskestämma eller extra stämma om sådan begärts,

Att bereda i laga tid inkomna motioner och förslag inför fiskestämman,

Att själv, eller genom den styrelsen utser, utfärda och utelämna fiskekort för medlemmarna och för allmänheten.

Att inför fiskestämman upprätta förslag till plan angående erforderliga fiskevårdande åtgärder och fiskets bedrivande samt föreslå stämman avgifter för fiskekort och eventuell avgift för fiskerättsbevis inför nästkommande år,

Att låta verkställa fiskestämmans beslut angående verksamheten,

Att föra fiskevårdsområdesföreningens räkenskaper, upprätta verksamhetsberättelse och väl förvalta områdets tillgångar samt förvara föreningens protokoll och övriga handlingar på ett betryggande sätt,

Att beivra inom området förekommande olovligt respektive olagligt fiske,

Att förhandla med berörda väghållare angående privata vägars tillgänglighet,

Att samråda med angränsande fiskeförvaltningar angående vatten vilka delas mellan respektive förvaltning. Målsätningen bör vara en gemensam skötsel och att fiske ska kunna bedrivas inom hela vattnet med stöd av fiskekort/bevis från endera organisationen,

Att till länsstyrelsen anmäla val av styrelseledamöter, revisorer, utredare av firmatecknare, föreningens postadress, styrelsens sätesort och ändringar av tidigare anmäld uppgift.

Verksamhetsår

§ 20

Fiskevårdsområdesföreningens verksamhet och räkenskapsår omfattar kalederåret.

Revision

§ 21

Styrelsens förvaltning av fiskevårdsområdesföreningens räkenskaper skall granskas av två revisorer vilka jämte en revisorssuppleant utses av ordinarie fiskestämma för en tid av ett år.

§ 22

Det åligger styrelsen att senast den 1 mars varje år till revisorerna för granskning överlämna fiskevårdsområdesföreningens bokslut, verksamhetsberättelse, protokoll och övriga handlingar vilka revisorerna kan anse erforderliga. Revisorerna äger närhelst de så påfordra taga del av föreningens protokoll, räkenskaper och övriga handlingar.

Underlåter styrelse att utfärda kallelse till extra stämma, omsådan begärts, åligger det revisorerna att utfärda kallelse till sådan.

§ 23

Revisorerna ska senast 14 dagar efter det att revisionshandlingarna överlämnats till dem återställa handlingarna tillsammans med en revisionsberättelse med tillstyrkan eller avstyrkan av ansvarsfrihet för styrelsen.

Om rätt att överklaga beslut på fiskestämma eller av föreningens styrelse finns bestämmelser i 31 § lagen om fiskevårdsområden.

Stadgeändring

§ 24

Ändring av stadgarna i de delar vilka fastställes av länsstyrelsen d v s §§ 1-7 kan endast göras av länsstyrelsen efter ansökan från fiskevårdsområdesföreningen.

Ändring av övriga delar av stadgarna kan ske genom beslut på två på varandra följande fiskestämmor, varav minst en ordinarie.

Upplösning

§ 25

Bestämmelser om föreningens pplösande och fördelning av eventuella tillgångar finns i lagen om fiskevårdsområden (SFS 1981:533).

Fastställande av stadgar

§ 26

Föreliggande stadgar har antagits vid förrättningssammanträde 1986-07-01.

Fiskevårdsområdet har bildats genom beslut av länsstyrelsen i Kopparbergs län 1986-

Länsstyrelsen har därvid fastställt §§ 1-7 i dessa stadgar.